Likestillingsredegjørelse

  • Vi jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjelder bl.a kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og/eller kombinasjoner av disse.
  • Vår målsetning er at det skal være full likestilling på vår arbeidsplass. Diskriminering skal ikke forekomme, uavhengig om det er egne medarbeidere, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere.
  • Kvinneandelen i selskapet er lav, dette er med bakgrunn i begrenset tilgang på kvinnelig arbeidskraft innen vårt fag.
  • Det er en tydelig målsetning å få økt kvinneandelen i alle stillingsgrupper i selskapet.
  • Det er ingen ansatte i tvungen deltid, alle midlertidig ansatte er lærlinger
Hamstad skjema

 

  • I forbindelse med Regjeringen krav til kjønnsbalanse i styrer i norske selskap med en kvinneandel på 40% fra 01.01.25, har vi i Hamstad as allerede oppfylt dette kravet

 

Aktiviteter i 2023

  • Lønnskartlegging er gjennomført og viser at det er geografiske ulikheter i samme stillingsgrupper, men ingen større forskjeller blant ansatte, kvinner og menn, med lik kompetanse, utdannelse alder eller erfaring
  • Våre sjekklister/Prosedyrer KS er innført med engelskspråklig innhold

.

 

Planlagte aktiviteter i 2024

  • Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse i 2024, hvor bl.a. temaområdene likestilling, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen skal innarbeides i undersøkelsen, i regi av AMU og studenter ved Fagskolen Innlandet
  • Videreutvikle og implementere våre etiske retningslinjer i HMS-plan