Likestillingsredegjørelse

  • Vi jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjelder bl.a kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og/eller kombinasjoner av disse.
  • Vår målsetning er at det skal være full likestilling på vår arbeidsplass. Diskriminering skal ikke forekomme, uavhengig om det er egne medarbeidere, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere.
  • Kvinneandelen i selskapet er lav, dette er med bakgrunn i begrenset tilgang på kvinnelig arbeidskraft innen vårt fag.
  • Det er en tydelig målsetning å få økt kvinneandelen i alle stillingsgrupper i selskapet.
  • Det er ingen ansatte i tvungen deltid, alle midlertidig ansatte er lærlinger
Hamstad skjema

Planlagte aktiviteter og tiltak i 2023

  • Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2023, hvor bla. temaområdene likestilling, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen skal innarbeides i undersøkelsen, i regi av AMU.
  • Videreutvikle og implementere våre etiske retningslinjer i HMS-plan.
  • Supplere med engelskspråklig innhold i våre sjekklister/Prosedyrer KS.
  • Gjennomføre lønnskartlegging.