Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om  negative forhold tilknyttet
menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Vi i Hamstad as vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos

våre forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Vi legger til grunn FNs bærekraftsmål (https://www.fn.no/om-fn/fns-
bærekraftsmål) i dette arbeidet

Styret har behandlet lovens intensjon og formål og plassert ansvaret for oppgaven i Administrasjonen hvor DL har det overordnede
ansvar og videre arbeid utføres av KS-ansvarlig.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

HAMSTAD AS har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø og arbeidstakeres
rettigheter, samt at vår virksomhet er i henhold til lover og regler.

Vi er også i gang med å innarbeide dette i våre innkjøpsavtaler med våre leverandører og er
etablert kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos våre
forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger

HAMSTAD AS gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurdering av leverandørkjeder og  forretningsforbindelser i samsvar
med OECDs retningslinjer

Resultater fra innledende vurderinger:
Innledende arbeider i 2022/2023 omfatter først og fremst kartlegging av produsenters/leverandørers systemer for egen
rapportering og KS.

Arbeidet vil fortsette løpende som en del av innkjøpernes normale oppgaver. Styrende faktorer for arbeidet skal
være forutsigbarhet samt  konsekvens ved og sannsynlighet for avvik.
Det er i denne kartleggingsfasen ikke avdekket noen leverandører eller varer med høy eller middels risiko for brudd på menneskerettigheter eller
arbeidsforhold.

Mål for kommende år

  • Vi skal videreutvikle våre rutiner for aktsomhetsvurderinger på bakgrunn av erfaringene fra 2022/2023
  •  Vi skal videreutvikle vår eierskapspolicy mhp vurderinger av miljø og samfunnsansvar
  • Alle ansatte skal få økt kunnskap om åpenhetsloven og våre forpliktelser mhp Menneskerettigheter og anstendige
    arbeidsforhold.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.
Velkommen til å ta kontakt om dette!

Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@hamstad.no
Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.